Fred goes net

Uprzejmie informujemy że została utworzona grupa młodzieży zgodnie z założeniami programu. Ostateczny termin zapisywania się na grupę mija 02.12.2015. Chętne osoby zapraszamy.

„FreD goes net”

Pierwotnie: międzynarodowy projekt ,wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki”; koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Munster (Niemcy).

Pod koniec 2007 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie pilotażowej wersji programu FreD na terenie Polski, we współpracy z 16 krajami UE. Jednym z celów była adaptacja niemieckiej koncepcji do naszych warunków i możliwości. Od początku 2008 roku program był pilotażowo wdrażany w Bydgoszczy i Bartoszycach. Obecnie faza pilotażu została zakończona i po przeszkoleniu realizatorów upoważnionych do jego wdrażania – projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

Mając na uwadze fakt, że podczas swoich pierwszych kontaktów z narkotykami, część młodzieży jest w związku z tym odnotowywana przez szkolę lub policję, należy wykorzystać tę okoliczność, aby w pierwszym rzędzie w nawiązaniu do art. 72.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii a takie art. 2, 6, 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami, zaproponować jej pomoc w formie specjalnej oferty.

Myślą przewodnią tej koncepcji przełożonej na grunt polski jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób (14 – 21 lat) albo też do młodych dorosłych do 25 r. życia, którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych po raz pierwszy naruszyli normy społeczne (np. weszli w konflikt z prawem).

Wcześnie, tzn. możliwie blisko czasu pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wcześnie, również  dlatego, ponieważ np. wśród klientów poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradni leczenia uzależnień – konsumenci konopi indyjskich szukają specjalistycznej pomocy dopiero po średnio 6 latach zażywania.

    Krotko i trafnie, ponieważ oczekuje się, że tylko krotka, ukierunkowana na uczenie sic oferta zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto, w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich, efekty ograniczenia używania są możliwe do osiągnięcia dzięki krótkiej interwencji.

Oferta powinna by dobrowolna, ponieważ, w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu), właśnie taka forma interwencji zapewnia lepsze warunki dla osiągnięcia celu. Nie można przy tym pominąć faktu, że w okresie od zanotowania po raz pierwszy przez policję do decyzji prokuratora o ewentualnym zawieszeniu postępowania, istnieje pewna „sytuacja przymusu” która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy.

    Kurs składa sic z 8 godzin podzielonych na 2 lub 3 sesje, prowadzonych w 5-12 osobowych grupach. W trakcie zajęć poruszane są takie tematy jak: ryzyko związane z używaniem alkoholu lub narkotyków, konsekwencje prawne, sposoby ograniczania lub przestania używania. Gwarantowana jest całkowita dyskrecja. Po ukończeniu wręczane jest świadectwo uczestnictwa. Kurs jest bezpłatny.